Zo was Utrecht

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring informeert je over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons online aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, alsmede externe online aanwezigheden, zoals onze sociale mediaprofielen (hierna gezamenlijk "online aanbod" genoemd).


Verantwoordelijk

klimeck consulting
Thomas Klimeck
Funkturmstr. 15 A
47551 Bedburg-Hau
Duitsland

info@klimeck.info
+49 2832 406 306

Soorten gegevens die worden verwerkt:

- Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
- Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).
- Gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina's, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).
- Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën van betrokkenen

Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (hierna noemen we de betrokkenen ook gezamenlijk "gebruikers").

Doel van de verwerking

- Het aanbieden van het online aanbod, de functies en de inhoud ervan.
- Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers.
- Beveiligingsmaatregelen.
- Bereikmeting/marketing.

Gebruikte terminologie

"Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bv. een cookie) of van een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd. De term is breed en omvat vrijwel elke behandeling van gegevens.

"Pseudonimisering": de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer in verband kunnen worden gebracht met een specifieke betrokkene zonder aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

"Profilering": elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat die persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten in verband met een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de interesses, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Verantwoordelijke voor de verwerking": de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

"Verwerker": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt.
Relevante rechtsgrondslag

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, alsmede de variërende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, alsmede de toegang tot, de invoer, de openbaarmaking, het waarborgen van de beschikbaarheid en de scheiding van de gegevens. Wij beschikken ook over procedures voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, de verwijdering van gegevens en de reactie op gegevenscompromittering. Bovendien houden wij al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures rekening met de bescherming van persoonsgegevens, overeenkomstig het beginsel van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

Samenwerking met verwerkers en derden

Als wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (orderverwerkers of derden) doorgeven, doorgeven of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dat alleen op basis van een wettelijke toestemming, je toestemming hebt gegeven, een wettelijke verplichting daarin voorziet of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.).

Doorgifte naar derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of het bekendmaken of overdragen van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als dit gebeurt om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van jouw toestemming, vanwege een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of staan we de verwerking van gegevens in een derde land alleen toe als aan de speciale vereisten zijn voldaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU of naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om bevestiging te vragen of er gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, alsmede nadere informatie en een kopie van de gegevens.

Je hebt het recht te verzoeken dat de gegevens die u betreffen worden aangevuld of dat de onjuiste gegevens die u betreffen worden gecorrigeerd.

Je hebt het recht om te eisen dat de gegevens in kwestie onverwijld worden gewist, of anders, om te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Je hebt het recht om te verzoeken dat de gegevens over jou die je aan ons hebt verstrekt worden ontvangen en om te verzoeken dat ze worden overgedragen aan andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Recht op herroeping

Je hebt het recht om elke toestemming die je hebt gegeven overeenkomstig Art. 7 (3) DSGVO in te trekken met werking voor de toekomst.

Recht van bezwaar

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op u betrekking hebben. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen de verwerking ten behoeve van directe reclame.

Cookies en recht op bezwaar bij directe reclame

Cookies" zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) op te slaan tijdens of na zijn of haar bezoek aan een online aanbieding. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "voorbijgaande cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding verlaat en zijn of haar browser sluit. In zo'n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmandje in een online winkel of een inlogstatus worden opgeslagen. Cookies die ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven, worden "permanent" of "persistent" genoemd. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen de interesses van gebruikers worden opgeslagen in zo'n cookie, die wordt gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. Third-party cookies" zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de verantwoordelijke partij die het online aanbod exploiteert (als het alleen haar cookies zijn, worden ze "first-party cookies" genoemd).

Wij kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en zullen dit toelichten in ons privacybeleid.

Als gebruikers niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten worden aangegeven, met name in het geval van tracking, via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Verder kan het opslaan van cookies worden bewerkstelligd door ze in de browserinstellingen uit te schakelen. Houd er rekening mee dat in dat geval niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden gewist of de verwerking ervan beperkt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten. Als de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen bewaard moeten blijven.

Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland worden gegevens tot 10 jaar bewaard.

Bedrijfsgerelateerde verwerking

Daarnaast verwerken wij

- Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, termijn, klantcategorie).
- Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis)

van onze klanten, geïnteresseerden en zakelijke partners ten behoeve van contractuele dienstverlening, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.

Diensten van agentschappen

Wij verwerken de gegevens van onze klanten in het kader van onze contractuele diensten, waaronder conceptueel en strategisch advies, campagneplanning, software- en ontwerpontwikkeling/advies of onderhoud, implementatie van campagnes en processen/afhandeling, serverbeheer, gegevensanalyse/adviesdiensten en trainingsdiensten.

Daarbij verwerken wij inventarisgegevens (bijv. stamgegevens van klanten, zoals namen of adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis), gebruiksgegevens en metadata (bijv. in het kader van de evaluatie en meting van het succes van marketingmaatregelen). In principe verwerken wij geen speciale categorieën van persoonsgegevens, tenzij deze onderdeel zijn van een in opdracht uitgevoerde verwerking. Tot de betrokkenen behoren onze klanten, potentiële klanten alsmede hun klanten, gebruikers, websitebezoekers of werknemers alsmede derden. Het doel van de verwerking is het leveren van contractuele diensten, facturering en onze klantenservice. Wij verwerken gegevens die noodzakelijk zijn voor de rechtvaardiging en vervulling van contractuele diensten en wijzen op de noodzaak van de openbaarmaking ervan. Openbaarmaking aan externe partijen vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is in het kader van een opdracht. Wanneer wij de in het kader van een bestelling aan ons verstrekte gegevens verwerken, handelen wij in overeenstemming met de instructies van de klant en met de wettelijke vereisten van opdrachtverwerking volgens art. 28 DSGVO en verwerken wij de gegevens niet voor andere dan de in de bestelling genoemde doeleinden.

Wij verwijderen de gegevens na het verstrijken van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen. De noodzaak van het bewaren van de gegevens wordt om de drie jaar getoetst; bij wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken daarvan. In het geval van gegevens die ons door de klant in het kader van een opdracht worden verstrekt, verwijderen wij de gegevens overeenkomstig de specificaties van de opdracht, in principe na afloop van de opdracht.

Externe betalingsdienstaanbieders

Wij maken gebruik van externe betaaldienstverleners via wier platforms gebruikers en wij betalingstransacties kunnen uitvoeren (bijv., elk met een link naar de gegevensbeschermingsverklaring, Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/), Giropay (https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/), Visa (https://www.visa.de/datenschutz), Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html), American Express (https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html).

In het kader van de uitvoering van contracten gebruiken wij de betalingsdienstaanbieders. Verder gebruiken we externe betalingsdienstaanbieders op basis van onze legitieme belangen om onze gebruikers effectieve en veilige betalingsmogelijkheden te bieden.

De gegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en controlesommen, alsmede contract-, totaal- en ontvanger-gerelateerde informatie. De gegevens zijn nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en bij hen opgeslagen. Wij ontvangen dus geen rekening- of creditcardgerelateerde informatie, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie over de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de gegevens door de betalingsdienstaanbieders worden doorgegeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze overdracht is het controleren van de identiteit en de kredietwaardigheid. Raadpleeg de voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de aanbieders van betalingsdiensten.

De voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders zijn van toepassing op de betalingstransacties en kunnen worden geraadpleegd op de respectieve websites of transactieapplicaties. Wij verwijzen daar ook naar voor nadere informatie en het doen gelden van herroepings-, informatie- en andere rechten van betrokkenen.

Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer

Wij verwerken gegevens in het kader van administratieve taken, alsmede de organisatie van ons bedrijf, de financiële boekhouding en de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken wij dezelfde gegevens die wij verwerken in het kader van het verlenen van onze contractuele diensten. Klanten, geïnteresseerden, zakenpartners en websitebezoekers worden door de verwerking getroffen. Het doel en ons belang bij de verwerking ligt in de administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, archivering van gegevens, d.w.z. taken die de instandhouding van onze bedrijfsactiviteiten, de uitvoering van onze taken en de verlening van onze diensten dienen. De verwijdering van gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de informatie die in deze verwerkingsactiviteiten wordt genoemd.

In dit verband maken wij gegevens bekend aan of geven deze door aan de belastingdienst, adviseurs, zoals belastingadviseurs of accountants, alsmede andere honorariumkantoren en aanbieders van betalingsdiensten.

Verder slaan we informatie op over leveranciers, organisatoren en andere zakelijke partners op basis van onze zakelijke belangen, bijvoorbeeld om later contact met hen op te nemen. Deze gegevens, die meestal bedrijfsgerelateerd zijn, worden permanent opgeslagen.

Bedrijfsanalyses en marktonderzoek

Om ons bedrijf economisch te runnen en markttrends, wensen van contractuele partners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren we de gegevens die we hebben over zakelijke transacties, contracten, aanvragen enz. Daarbij verwerken wij inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metadata, waarbij de betrokkenen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod zijn.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek. Daarbij kunnen wij rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met informatie, bijvoorbeeld over de diensten waarvan zij gebruik hebben gemaakt. De analyses dienen ons om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten, ons aanbod te optimaliseren en de bedrijfsvoering te verbeteren. De analyses dienen uitsluitend ons en worden niet extern bekendgemaakt, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte waarden.

Als deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden ze gewist of geanonimiseerd wanneer de gebruiker het contract beëindigt, anders na twee jaar na het sluiten van het contract. In alle andere gevallen worden de algemene bedrijfsanalyses en algemene trendanalyses zoveel mogelijk anoniem opgesteld.

Deelname aan affiliate partnerprogramma's

Binnen ons online aanbod gebruiken wij op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod) trackingmaatregelen, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van het affiliate-systeem. In het onderstaande lichten we de technische achtergrond toe aan de gebruikers.

De door onze contractuele partners aangeboden diensten kunnen ook op andere websites worden geadverteerd en gelinkt (zogenaamde affiliate links of after-buy systemen, als bijvoorbeeld links of diensten van derden worden aangeboden nadat een contract is gesloten). De exploitanten van de betreffende websites ontvangen een commissie als gebruikers de affiliate links volgen en vervolgens gebruik maken van de aanbiedingen.

Samengevat is het voor ons online aanbod noodzakelijk dat we kunnen volgen of gebruikers die geïnteresseerd zijn in affiliate links en/of de op onze website beschikbare aanbiedingen vervolgens op instigatie van de affiliate links of ons online platform op de aanbiedingen ingaan. Daartoe worden de affiliatelinks en onze aanbiedingen aangevuld met bepaalde waarden, die deel kunnen uitmaken van de link of anderszins zijn ingesteld, bijvoorbeeld in een cookie. De waarden omvatten met name de bronwebsite (referrer), het tijdstip, een online-identificatiecode van de exploitant van de website waarop de affiliate link zich bevond, een online-identificatiecode van de respectieve aanbieding, een online-identificatiecode van de gebruiker, alsmede tracking-specifieke waarden zoals bijv. advertentiemateriaal-ID, partner-ID en categoriseringen.

De door ons gebruikte online identifiers van de gebruikers zijn pseudonieme waarden. Dit betekent dat de online identifiers zelf geen persoonlijke gegevens zoals namen of e-mailadressen bevatten. Ze helpen ons alleen om vast te stellen of dezelfde gebruiker die op een affiliate link heeft geklikt of via ons online aanbod geïnteresseerd is geraakt in een aanbod, van het aanbod gebruik heeft gemaakt, d.w.z. bijv. een contract met de aanbieder heeft gesloten. De online-ID is echter in zoverre persoonlijk dat het partnerbedrijf en ook wij over de online-ID beschikken samen met andere gebruikersgegevens. Alleen zo kan het partnerbedrijf ons informeren of de gebruiker van het aanbod gebruik heeft gemaakt en kunnen wij bijvoorbeeld de bonus uitbetalen.

Bol.com affiliate programma

Als deelnemers aan het bol.com Partnerprogramma, hebben wij een economisch belang bij het effectief uitvoeren van ons online aanbod. Wij verdienen commissies voor advertenties en links naar bol.com (onderdeel van het affiliate systeem). Met andere woorden, als bol.com-partner verdienen we aan gekwalificeerde aankopen. Bol.com gebruikt cookies om de oorsprong van de bestellingen te traceren. Dit betekent dat bol.com kan herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt en vervolgens een product bij bol.com hebt gekocht. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door bol.com en opties voor bezwaar, zie het privacybeleid van het bedrijf: https://www.bol.com/nl/nl/m/privacy-policy/

Amazon-partnerprogramma

Als deelnemers aan het Amazon Affiliate-partnerprogramma hebben wij een economisch belang bij de effectieve werking van ons online aanbod. Amazon en het Amazon-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of een van zijn gelieerde ondernemingen. Door het plaatsen van advertenties en links naar Amazon, verdienen we commissies (onderdeel van het affiliate systeem). Dienstverlener: Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Voor meer informatie over Amazon's privacybeleid, bezoek: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

AWIN-partnerprogramma

Als deelnemers aan het AWIN Affiliate Marketing-partnerprogramma hebben wij een economisch belang bij de effectieve werking van ons online aanbod. Door het plaatsen van advertenties en links naar sites in het AWIN netwerk, verdienen we commissies (onderdeel van het affiliate systeem). Dienstverlener: AWIN AG, Eichhornstr. 3, 10785 Berlijn, Duitsland. Voor meer informatie over AWIN's privacybeleid, bezoek: https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH

Tradedoubler-partnerprogramma

Als deelnemers aan het Tradedoubler Affiliate Marketing-partnerprogramma hebben wij een economisch belang bij de effectieve werking van ons online aanbod. Door het plaatsen van advertenties en links naar sites in het Tradedoubler netwerk, verdienen we commissies (onderdeel van het affiliate systeem). Dienstverlener: Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Duitsland. Voor meer informatie over Tradedoubler's privacybeleid, bezoek: https://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy

TradeTracker-partnerprogramma

Als deelnemers aan het TradeTracker Affiliate Marketing-partnerprogramma hebben wij een economisch belang bij de effectieve werking van ons online aanbod. Door het plaatsen van advertenties en links naar sites in het TradeTracker netwerk, verdienen we commissies (onderdeel van het affiliate systeem). Dienstverlener: TradeTracker Deutschland GmbH, Uhlandstraße 26, 22087 Hamburg, Duitsland. Voor meer informatie over TradeTracker's privacybeleid, bezoek: https://tradetracker.com/de/privacy-policy

Daisycon

Als deelnemers aan het Daisycon Affiliate Marketing-partnerprogramma hebben wij een economisch belang bij de effectieve werking van ons online aanbod. Door het plaatsen van advertenties en links naar sites in het Daisycon netwerk, verdienen we commissies (onderdeel van het affiliate systeem). Dienstverlener: Daisycon B.V., Poststraat 1-3, 26122 Oldenburg, Duitsland. Voor meer informatie over Daisycon's privacybeleid, bezoek: https://www.daisycon.com/en/legal/

Partnerize

Als deelnemers aan het Partnerize Affiliate Marketing-partnerprogramma hebben wij een economisch belang bij de effectieve werking van ons online aanbod. Door het plaatsen van advertenties en links naar sites in het Partnerize netwerk, verdienen we commissies (onderdeel van het affiliate systeem). Dienstverlener: Level 8 West One, Forth Banks, Newcastle Upon Tyne, NE1 3PA, Verenigd Koninkrijk. Voor meer informatie over Partnerize's privacybeleid, bezoek: https://partnerize.com/privacy-policy/

Contact opnemen met

Bij contact opnemen (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) worden de gegevens van de gebruiker verwerkt met het oog op de behandeling van het contactverzoek en de verwerking ervan. De gegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem ("CRM-systeem") of een vergelijkbare aanvraagorganisatie.

We verwijderen de aanvragen als ze niet langer noodzakelijk zijn. Wij bekijken de noodzaak om de twee jaar; verder gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

Nieuwsbrief

Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, alsmede over de procedure voor inschrijving, verzending en statistische evaluatie en uw recht op bezwaar. Door je aan te melden voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met de ontvangst ervan en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met promotionele informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvangers of met wettelijke toestemming. Als de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in de loop van de registratie, zijn deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Afgezien daarvan bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Dubbele opt-in en registratie: De registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat je na inschrijving een e-mail ontvangt waarin je wordt gevraagd je inschrijving te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met andere e-mailadressen kan inschrijven. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces overeenkomstig de wettelijke voorschriften te kunnen bewijzen. Dit omvat het opslaan van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres. Ook wijzigingen in je gegevens die bij de verzenddienstverlener zijn opgeslagen, worden geregistreerd.

Registratiegegevens: Om je in te schrijven voor de nieuwsbrief is het voldoende om je e-mailadres in te voeren. Optioneel vragen we je een naam in te voeren ten behoeve van een persoonlijk adres in de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief wordt verzonden en het succes ervan wordt gemeten op basis van de toestemming van de ontvangers  of, indien toestemming niet vereist is, op basis van onze legitieme belangen bij direct marketing.

Het vastleggen van het registratieproces vindt plaats op basis van onze legitieme belangen. Ons belang is gericht op het gebruik van een zowel gebruiksvriendelijk als veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van de gebruikers dient en ons bovendien in staat stelt toestemming te bewijzen.

Annulering/herroeping - Je kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. je toestemming intrekken. Je vindt een link om de nieuwsbrief te annuleren aan het einde van elke nieuwsbrief. We kunnen uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen om eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek om verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd het vroegere bestaan van de toestemming wordt bevestigd.

Nieuwsbrief - prestatiemeting

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "webbaken", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald van onze server of, als we een verzenddienst gebruiken, van hun server. Tijdens deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en je systeem, alsmede je IP-adres en het tijdstip van opvraging.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van de opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Statistische onderzoeken omvatten ook het vaststellen of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling of, indien gebruikt, die van de verzenddienstverlener om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen naargelang de interesses van onze gebruikers.

Een afzonderlijke herroeping van de prestatiemeting is helaas niet mogelijk; in dat geval moet het hele abonnement op de nieuwsbrief worden opgezegd.

Hosting en e-mailverzending

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databankdiensten, e-mailverzending, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die wij gebruiken voor de exploitatie van dit online aanbod.

Daarbij verwerken wij, of onze hostingprovider, inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta-gegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op grond van onze gerechtvaardigde belangen bij een efficiënte en veilige verstrekking van dit online aanbod.

Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, of liever onze hostingprovider, verzamelen gegevens over elke toegang tot onze website op basis van onze legitieme belangen, verzamelen wij of onze hostingprovider gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

Informatie uit logbestanden wordt om veiligheidsredenen (bijv. ter opheldering van misbruik of fraude) maximaal 7 dagen bewaard en daarna gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden worden niet gewist totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

Online aanwezigheid in sociale media

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te kunnen communiceren en hen daar over onze diensten te informeren. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectieve exploitanten van toepassing.

Tenzij anders vermeld in onze verklaring inzake gegevensbescherming, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij binnen de sociale netwerken en platforms met ons communiceren, bijv. berichten schrijven op onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons online aanbod maken wij op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische exploitatie van ons online aanbod gebruik van inhoud of dienstverleners om door derde aanbieders aangeboden inhoud of diensten, zoals video's of lettertypen (hierna uniform aangeduid als "inhoud") te integreren.

Dit vereist altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker kennen, want zonder het IP-adres zouden ze de inhoud niet naar de browser kunnen sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derde aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "web beacons" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van onze website, en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Google

Deze site maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om te begrijpen hoe onze mediacampagnes werken en hoe jij met onze website omgaat om de gebruikerservaring te verbeteren. Deze cookies kunnen dingen bijhouden zoals hoe lang je op de site doorbrengt, de dingen die je zoekt op onze site, hoe je onze site hebt bezocht (bijv. door op een van onze advertenties te klikken of via een link), hoe snel onze website met jouw browser omgaat en de pagina’s die je bezoekt, zodat we relevante informatie kunnen blijven tonen en eventuele problemen met onze site kunnen oplossen.

Als je je wilt afmelden voor Google Analytics, ga dan naar deze link. De tijd dat een Analytics-cookie op jouw apparaat wordt opgeslagen, kan variëren van 30 seconden tot twee jaar. De bewaartijd van de door Google verzamelde gegevens is maximaal 14 maanden en in het geval van gegevens over leeftijd, geslacht en interesses maximaal 2 maanden. Voor meer informatie over Google Analytics-cookies, zie de officiële Google Analytics-pagina

De Google AdSense-service die wij gebruiken om advertenties weer te geven, gebruikt een DoubleClick-cookie om relevantere advertenties op internet weer te geven en het aantal keren dat een bepaalde advertentie aan jou wordt getoond te beperken. Voor meer informatie over Google AdSense zie de officiële Google AdSense privacy FAQ

Wij gebruiken Google Tracking cookies. Met Google Tracking cookies kunnen we begrijpen of je bepaalde acties op onze website(s) nadat je een van onze advertenties die via Google worden aangeboden hebt gezien of aangeklikt. Op basis van de inhoud waarmee je op onze websites bent ingegaan, kan Google een aantal gerichte advertenties weergeven op andere Google-partnerwebsites. Lees hier meer informatie over Google Tracking-cookies, advertentie- en cookie-instellingen.

Twitter

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Twitter, aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, worden geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld inhoud omvatten zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod binnen Twitter kunnen delen.
Als de gebruikers lid zijn van het Twitter-platform, kan Twitter het oproepen van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan het profiel van de gebruiker aldaar. Twitter is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

Instagram

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Instagram, aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS, worden geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld inhoud omvatten zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod binnen Instagram kunnen delen. Als de gebruikers lid zijn van het platform Instagram, kan Instagram het oproepen van bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers aldaar. Privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

WhatsApp

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst WhatsApp, aangeboden door WhatsApp Inc.,1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS, worden geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld inhoud omvatten zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod binnen WhatsApp kunnen delen.

In deze context verwerken we inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod via de WhatsApp App of WhatsApp Business App op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige levering van dit online aanbod. We verwijderen de verzoeken als ze niet meer nodig zijn.

Als de gebruikers WhatsApp hebben geïnstalleerd, kan WhatsApp de oproep van de bovengenoemde inhoud en functies evenals hun telefoonboekvermeldingen toewijzen aan de profielen van de gebruikers aldaar. Privacybeleid van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?lang=de#privacy-policy. WhatsApp is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active).

Ongeacht de taal van het privacybeleid is in geval van twijfel de Duitse versie op klimeck.com juridisch bindend.